Rabu, 30 Juni 2021

Kegiatan rutin Senam Lansia bersama Ketua TP. PKK Kelurahan Karang Jaya, Kader Posyandu Lansia dan Warga Kelurahan Karang Jaya.