Rabu, 07 Juli 2021.

Kegiatan rutin Senam Lansia bersama Ketua TP. PKK Kelurahan Karang Jaya, Kader Posyandu Lansia dan Warga Kelurahan Karang Jaya di Aula Pasar Rakyat (Kalangan) Kelurahan Karang Jaya.