Senin, 08 November 2021.

Kegiatan Rutin UKK Kelurahan Karang Jaya bersama Ketua TP. PKK Kelurahan Karang Jaya, PJ. Poskeskel Karang Jaya, Kader UKK dll.